home > Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Feliks Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, za pośrednictwem sklepu internetowego www.feliks.net.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych usług  drogą elektroniczną przez Feliks Sp. z o.o. siedzibą w Bielanach Wrocławskich.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza faktyczną czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów:
4. a) firmę kurierską lub przewozową;
5. b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie;
6. c) transport własny Sprzedawcy.
7. Hasło – oznacza ciąg znaków cyfrowych, literowych lub innych ustalonych przez Klienta w procesie Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
8. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
9. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z firmą Feliks Sp. z o.o. czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta czynności Rejestracji i po zawarciu umowy świadczenia usługi na prowadzenie Konta Klienta.
11. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
12. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
13.           Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
14.           Rejestracja – oznacza faktyczną czynność wykonaną zgodnie z opisem w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
15.           Sprzedawca – oznacza firmę Feliks Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040), ul. Jagodowa 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w  Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS 0000406117, o numerze NIP 1010005146, REGON 021784873, e-mail: biuro@feliks.net.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
16.           Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę lub strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.feliks.net.pl
17.           Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży.
18.           Trwały nośnik – oznacza tu narzędzie lub materiał umożliwiający Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych personalnie do niego, w sposób, który umożliwia dostęp do informacji w przyszłości przez okres odpowiedni do celów, jakim te informacje służą oraz pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
19.           Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na zasadach określonych w Regulaminie, na odległość, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego

1.             Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie psuje urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach, a Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca informuje jednocześnie, że wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
3.             Sprzedawca dołoży wszelkich i możliwych starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne, które umożliwiają korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Chrome 39 lub Internet Explorer 11 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych,  akceptująca pliki typu „cookies” z włączoną obsługą języka Javascript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest dostosowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
4. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta wszelkich treści o charakterze bezprawnym i wulgarnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie funkcji oraz wszelkich zasobów Sklepu Internetowego przez Klienta w celu prowadzenia przez niego działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
5.             W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz aby, korzystać z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
6.                           Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług, które są świadczone drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby trzecie i nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki zapobiegawcze i techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Klienci powinni stosować programy antywirusowe, które chronią tożsamość korzystających z sieci Internetowej. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 Rejestracja

1.             Celem utworzenia Konta Klienta, każdy Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2.             Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.             Celem dokonania Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, który jest udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać w pełni wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji, która znajduje się w formularzu rejestracyjnym. Podczas wykonywania procesu Rejestracji, wymagane jest, aby Klient ustalił indywidualne Hasło.
4.             W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, każdy Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu dostępnym na Stronie Internetowej Sklepu.
5.             Podczas Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Sprzedawca informuje Klienta o celu zbierania danych osobowych Klienta oraz o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
6.             Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje i nie ogranicza możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda taka może być cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia Klienta, które może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7.             Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego, Klient niezwłocznie otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie faktu Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do utworzonego Konta Klienta wraz z dokonywaniem zmian danych podanych podczas Rejestracji, z wyjątkiem ustalonego Loginu.

§4 Zamówienia

1.             Wszystkie informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowi zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2.             Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.             Klient składając zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, buduje indywidualne zamówienie wybierając interesujący go Towar. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Dodaj do koszyka” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu opcji „Przejdź do kasy” dokonuje wyboru sposobu Dostawy oraz formy płatności, składając zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4.             Złożenie zamówienia zgodnie z pkt. 3 powyżej, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem tego zamówienia.
5.             Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
6.             Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest  oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7.             Sprzedawca potwierdzi Klientowi warunki zawartej umowy sprzedaży, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§5 Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
2. a)            przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po wpłynięciu należnych środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
3. b)           gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy odbiorze zakupionego towaru, tj. przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia danego zamówienia). Przy wyborze tej formy płatności Klient zobowiązany jest do poniesienia dodatkowych kosztów wynikających z tej formy płatności, które wynoszą 4 zł brutto.
4. Ceny umieszczone przy danym Towarze na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, jakie Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją Umowy sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
5.             Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie i kosztach wynikających z zawartej Umowy sprzedaży.
6. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w podanym terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin płatności, o którym informuje Klienta na Trwałym nośniku. Powyższe zawiera także informację o tym, że po upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

§6 Dostawa

1.             Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.             Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
5.             Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
6. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §6 ust. 3 i 4 Regulaminu.
7.             Sprzedawca przekazuje na adres poczty elektronicznej Klienta lub na podany numer telefonu kontaktowego Klienta, w dniu wysłania Towaru, informacje potwierdzającą nadanie przesyłki.
8.             Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób ustalony przy tego rodzaju przesyłkach, w obecności Dostawcy. W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu reklamacyjnego.
9. Sprzedawca, zgodnie z decyzją i wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy rachunek lub fakturę VAT opisującą dostarczane Towary.
10. Dostawy na terenie Wrocławia oznacza się jako tzw. dostawa lokalna i jest zwolniona z dodatkowych kosztów dostawy pod wskazany w zamówieniu adres.
11.           W przypadku w którym Klient nie będzie obecny pod wskazanym przez niego adresem, który podał podczas składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny lub pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§7 Rękojmia

1.             Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2.             Jeżeli Towar posiada wadę Klient może:
3. a)            złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie oraz bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia tej wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
4. b)           żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
5.             Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
6.             Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
7.             Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
8.             Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się pisemnie do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
9.             Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej lub pisemnej i przesłana na adres biuro@feliks.net.pl lub adres siedziby Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć dokładny opis zaistniałego zastrzeżenia. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamacje oraz udzieli Klientowi odpowiedzi.

§8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.             Klient, który jest Konsumentem i dokonał  zawarcia Umowy Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2.             Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili przyjęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie należy złożyć na trwałym nośniku i przesłąć na adres biuro@feliks.net.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.             W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4.             Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął i potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać strony.
5.             Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, zawierające również koszt Dostawy Towaru do Klienta (jeżeli takie poniósł) . Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.             Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.             Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8.             W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia zgodności charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego Towaru.
10.           Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że ustalono inaczej, a Klient zgodził się na inny, ustalony sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11.           Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
12.           Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu jednostkowym, której po otwarciu tego opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów sanitarnych i higienicznych, a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Usługi nieodpłatne

1.             Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
2. a)            Formularz kontaktowy;
3. b)           Poleć znajomemu;
4. c)            Prowadzenie Konta Klienta.
5.             Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
6.             Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
7.             Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy i możliwa jest w każdej chwili.
5. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję „Poleć znajomemu” wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi.
6.             Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.
7.             Usługa Prowadzenie Konta Klienta jest możliwa po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
8.             Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia.
9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§10 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1.             Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2.             Klient oświadcza, że:
3. a)            jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
4. b)           umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
5. c)            wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
6. d)           wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7.             Klient nie jest uprawniony do:
8. a)            zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
9. b)           zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
10.             Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu.
11.             Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
12. a)            zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
13. b)           naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
14. c)            posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
15. d)           pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
16. e)           naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
17.             W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
18.             Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1.             W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
2.             Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§12 Ochrona danych osobowych

1.             Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2.             Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
4.             Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
5.             Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
6.             Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
7.             Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1.             Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2.             Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3.             Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§14 Postanowienia końcowe

1.             Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2.             Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3.             W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4.             Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5.             Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §13 Regulaminu.
6.             Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2015 r.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
+48 531 022 268+48 530 374 349biuro@feliks.net.pl